نمونه کار دوره های آموزشی – چهارسو ،آموزش نرم افزارهای بیم BIM ،معماری و سازه و تاسیسات و کنترل پروژه شیراز

نمونه کار دوره های آموزشی

نمونه کار دوره های آموزشی

نمونه کار دانشجویان گروه آموزشی چهارسو در دپارتمان های طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و نرم افزار