رندرگیری حرفه ای – چهارسو ،آموزش نرم افزارهای بیم BIM ،معماری و سازه و تاسیسات و کنترل پروژه شیراز

رندرگیری حرفه ای

مهر ۳۰, ۱۳۹۳

عادل کاظمی

مهر ۱۹, ۱۳۹۳

رندرگیری حرفه ای با لومیون Lumion

مهر ۱۹, ۱۳۹۳

رندرگیری با وی ری Vray