مدلسازی پیچیده – چهارسو ،آموزش نرم افزارهای بیم BIM ،معماری و سازه و تاسیسات و کنترل پروژه شیراز

مدلسازی پیچیده

مهر ۱۹, ۱۳۹۳

گرس هاپر GrassHopper معماری