گرس هاپر – چهارسو ،آموزش نرم افزارهای بیم BIM ،معماری و سازه و تاسیسات و کنترل پروژه شیراز

گرس هاپر

مهر ۱۹, ۱۳۹۳

گرس هاپر GrassHopper معماری