نمونه کار نرم افزار رویت Revit

مدلسازی ویلای کوهستانی با نرم افزار رویت REVIT

دوره : مدلسازی دکوراسیون داخلی با REVIT

مدرس : علی بهروزی

class-revit-int--banafshe-ghanbari--4soedu.ir-02jpg

ترسیم پلان فضا بهه مراه اندازه گذاری

class-revit-int--banafshe-ghanbari--4soedu.ir-03jpg

نقشه عملکرد و ارتباط فضایی

class-revit-int--banafshe-ghanbari--4soedu.ir-04

تفکیک فضا و نمایش فضا با اختصاص دادن رنگ

class-revit-int--banafshe-ghanbari--4soedu.ir-05

نورپردازی و جانمایی نور های سقفی و طراحی سقف کاذب

class-revit-int--banafshe-ghanbari--4soedu.ir-07

class-revit-int--banafshe-ghanbari---4soedu.ir-008

نمایش نما و برش از پلان

class-revit-int--banafshe-ghanbari--4soedu.ir-09

class-revit-int--banafshe-ghanbari--4soedu.ir-10

class-revit-int--banafshe-ghanbari--4soedu.ir-011